آلبوم جدید و زیبای Amr Diab با نام El Lilady ! با چهار كیفیت متفاوت

دریافت آهنگها با كیفیت 128

Ne2ool Eih

El Lilady

Tool Mana Shayfak

Hekayat

Enta El Ghaly

Ro7y Merta7alak

Aletly Oul

We Fehemt 3eneek

De7ket

Khaleek Ma3aya

دریافت آهنگها با كیفیت 64

Ne2ool Eih

El Lilady

Tool Mana Shayfak

Hekayat

Enta El Ghaly

Ro7y Merta7alak

Aletly Oul

We Fehemt 3eneek

De7ket

Khaleek Ma3aya

دریافت آهنگها با كیفیت 32

برای دریافت آهنگها با كیفیت 32 اینجا كلیك نمایید

دریافت آهنگها با فرمت اجی جی

برای دریافت آهنگها با فرمت اجی جی اینجا كلیك نمایید